Prestatieafspraken

Wij werken intensief samen met gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Wij maken afspraken met elkaar over het aantal sociale huurwoningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Deze afspraken leggen we vast in de prestatieafspraken. De prestatieafspraken moeten ervoor zorgen dat iedere inwoner ongeacht zijn of haar inkomen een passend huis heeft. De basis voor deze afspraken is de woonvisie van de gemeente.

In Alphen aan den Rijn hebben we een meerjarige afspraken gemaakt in het ambitie document prestatie afspraken 2017 - 2021 gemaakt. Jaarlijks bespreken we de prestatieafspraken opnieuw en actualiseren wij deze. Op 9 december 2020 tekenden alle partijen de prestatieafspraken 2021.

Enkele voorbeelden van de afspraken 2020 die gemaakt zijn: de gemeente en Woonforte werken samen aan het versneld bouwen van nieuwe sociale huurwoningen, onder andere door te bouwen op de onorthodoxe woningbouwlocaties. Daarnaast stimuleren woningcorporaties de doorstroming van senioren door hen voorrang te geven als zij van een eengezinswoning verhuizen naar een seniorgeschikt appartement. Om de huisvesting van kwetsbare groepen in goede banen te leiden hebben de gemeente en de corporaties samen een Huisvestingsplan bijzondere groepen opgesteld. Verder organiseren de gemeente en corporaties met ondersteuning van de huurdersorganisatie(s) een bijeenkomst om in kaart te brengen welke groepen een huurachterstand kunnen oplopen en hoe dat voorkomen kan worden.